Algemene voorwaarden – ruimdenkers – 2020

Definities

 1. Onder ruimdenkers wordt verstaan: ruimdenkers inclusief al haar ondernemingen en rechtsopvolgers, gevestigd te Amstelveen.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of hun rechtsopvolger die aan ruimdenkers de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, danwel tot het uitbrengen van een offerte.
 3. Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan ruimdenkers om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder het vervaardigen van zaken wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
 5. Onder het verrichten van werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen ruimdenkers ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van concept en idee en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van marketting en communicatie.
 6. Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.
 7. Onder informatiedragers worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Offerte

 1. Alle offertes van ruimdenkers zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. ruimdenkers heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.
 2. Alle offertes uitgebracht door ruimdenkers geschieden, tenzij anders overeengekomen, voor   kosten van de opdrachtgever. ruimdenkers zal de prijs voor het uitbrengen van de offerte vooraf bepalen en aan de opdrachtgever schriftelijk meedelen.
 3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door ruimdenkers, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van deze voorwaarden of bijzondere afspraken aan de zijde van de opdrachtgever brengt met zich mee dat opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte tot stand te laten komen, aan ruimdenkers te vergoeden.
 4. Offertes van ruimdenkers zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.
 5. Wanneer de opdrachtgever na een offerte geen overeenkomst met ruimdenkers wenst aan te gaan, dient deze terstond alle door ruimdenkers in het kader van de offerte ter beschikking gestelde zaken te retourneren.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ruimdenkers komt pas tot stand nadat deze schriftelijk of per email is bevestigd.
 2. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van ruimdenkers, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ruimdenkers te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door ruimdenkers.
 5. De eventuele meer‐of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door ruimdenkers buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. ruimdenkers behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 30% van de overeengekomen prijs extra te factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan 30%, dan zal ruimdenkers op een zo kort mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met ruimdenkers. Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. ruimdenkers behoudt in ieder geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren.
 3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn wijzigingen in de prijzen, voordat levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor ruimdenkers ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onvoorzien was.
 4. De beperking van lid 2 van dit artikel van 30% prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever tekort schiet in haar informatieplicht naar ruimdenkers als bedoeld in artikel 2 lid 4, of in het geval wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens ruimdenkers. ruimdenkers is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
 5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 3, 4 en 5 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de maximum prijsoverschrijding van 30% uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een wijziging in de overeenkomst meer bedragen dan 30%, dan zal ruimdenkers, na overleg met de opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
 6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een als in de branche redelijk beschouwd bedrag, of bij gebreke daaraan wordt geacht een redelijk loon te zijn overeengekomen.

Betaling

 1. ruimdenkers draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.
 2. ruimdenkers is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is ruimdenkers bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door ruimdenkers aan te wijzen rekening.
 4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien ruimdenkers zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW.
 5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van ruimdenkers binnen twee weken na factuurdatum aan ruimdenkers schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Levering

 1. Iedere partij dient bij het tot stand komen van de overeenkomst binnen 14 dagen een aanbetaling van 50 % te voldoen. Na oplevering van onze dienst(en) dient de rest factuur te worden voldaan.
 2. Aflevering geschiedt ter plaatse waar ruimdenkers zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opgegeven levertijden zullen door ruimdenkers naar beste vermogen worden nagekomen. Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt ruimdenkers niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens ruimdenkers.
 4. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal ruimdenkers zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 5. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsoverdracht

 1. ruimdenkers behoudt zich het eigendom voor van alle vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan ruimdenkers verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.
 2. Met het afnemen van een website service of content contract wordt een licentie afgenomen voor het gebruik van het ruimdenkers website beheersysteem. Het beheersysteem wordt nooit eigendom van een klant en een klant heeft geen recht op de broncode. Eigendom productiemiddelen
 3. Alle door ruimdenkers vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van ruimdenkers, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. ruimdenkers is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 5. ruimdenkers is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien ruimdenkers en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door ruimdenkers zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat ruimdenkers instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. ruimdenkers zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van ruimdenkers dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan ruimdenkers van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door ruimdenkers worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.
 4. De opdrachtgever verleent ruimdenkers pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met ruimdenkers door hem in de macht van ruimdenkers worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan ruimdenkers verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Intellectuele eigendom

 1. Rapporten of documenten welke zijn geleverd in verband met advies‐of onderzoeksarbeid, alsmede door ruimdenkers vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op het door ruimdenkers vervaardigde materiaal berusten bij ruimdenkers. De intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.
 3. De door ruimdenkers volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk‐en detailtekeningen, informatiedragers, computerpro‐ grammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie‐en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ruimdenkers bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ruimdenkers vereist.
 5. ruimdenkers behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad en in overeenstemming met art. 13 lid 3 van deze voorwaarden.
 6. ruimdenkers zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in lid 10 van dit artikel en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde, ruimdenkers met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.