Skip to main content

Algemene voorwaarden – Ruimdenkers – 2024

Ruimdenkers
President Kennedylaan 106-1
1079 NH  Amsterdam

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

1.1 Onder ‘Ruimdenkers’ wordt verstaan: Ruimdenkers, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56951531 inclusief al haar ondernemingen en rechtsopvolgers.

1.2 Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens rechtsopvolger die aan Ruimdenkers de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een aanbieding.

1.3 Onder ‘Opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Ruimdenkers om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten. 1.4 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: iedere Overeenkomst die tussen Ruimdenkers en de opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop. 1.5 Onder ‘het vervaardigen van zaken/(digitale) producten’ wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server, waaronder uitdrukkelijk een website/programmatuur wordt verstaan.

1.6 Onder ‘de door Ruimdenkers vervaardigde zaken’ wordt verstaan: een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.

1.7 Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen Ruimdenkers ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee, het opleveren van een website en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van marketting en communicatie. Deze opsomming is niet limitatief.

1.8 Onder ‘informatiedragers’ worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

1.9 Onder ‘SLA’ wordt verstaan: Service Level Agreement, een (aanvullende) tussen partijen gesloten overeenkomst waarin details van de service en bijhorende service levels zijn vastgelegd.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van, op alle door Opdrachtgever gedane aanvragen, op alle door Ruimdenkers gedane prijsopgaven/aanbiedingen, op alle door Opdrachtgever aan Ruimdenkers verstrekte opdrachten en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Ruimdenkers en Opdrachtgever, alsmede alle hierop voortbouwende Overeenkomsten, alle aanvullende Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Ruimdenkers en Opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een met Ruimdenkers verbonden en door Ruimdenkers met goedvinden van de Opdrachtgever ter uitvoering van een Opdracht ingeschakelde derde(n).

2.3 Eventuele afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van deze algemene voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Ruimdenkers en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere communicatiemiddelen van Ruimdenkers binden Ruimdenkers niet.

Artikel 3: Offerte

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Ruimdenkers (waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend te verstaan offertes, prijsopgaven en kostenbegrotingen) zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Ruimdenkers is niet gebonden aan eventueel door of namens haar verstrekte beschrijvingen en brochures. Afwijkingen hiervan geven Opdrachtgever dan ook nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.3 Alle aanbiedingen van Ruimdenkers gelden ten hoogste voor dertig kalenderdagen, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.

3.4 Aanbiedingen van Ruimdenkers zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ruimdenkers opgegeven eisen en specificaties waarop Ruimdenkers haar aanbieding baseert.

3.5 Indien een Opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijke door Ruimdenkers gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ruimdenkers niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst tussen Ruimdenkers en Opdrachtgever pas dan tot stand nadat de schriftelijke aanbieding en opdrachtbevestiging van Ruimdenkers door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd. Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigt en Ruimdenkers met instemming van Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

4.2 Opdrachtgever staat jegens Ruimdenkers in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Ruimdenkers van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en specificaties. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ruimdenkers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Duchtwebdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Ruimdenkers zijn verstrekt, is Ruimdenkers niet gehouden aan overeengekomen termijnen.

4.3 Ruimdenkers bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.4 De omvang van de Opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de aanbieding en opdrachtbevestiging van Ruimdenkers, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen.

4.5 Wijzigingen in de Opdracht/Overeenkomst, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ruimdenkers te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

4.6 De wijzigingen in de Opdracht/Overeenkomst zijn enkel van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Ruimdenkers.

4.7 De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht/Overeenkomst komen ten laste van de Opdrachtgever. Ruimdenkers zal de Opdrachtgever tijdig, maar minimaal voor de overschrijding van de begrote uren van de betreffende wijziging, informeren over eventueel te voorziene meerkosten. Het vaststellen van de meerkosten vindt plaats op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal besteedde uren, waarbij de nacalculatie zal geschieden op basis van de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Ruimdenkers.

4.8 Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Ruimdenkers buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

4.9 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ruimdenkers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling door Opdrachtgever aan Ruimdenkers dient te geschieden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.2 De in de Overeenkomst/Aanbieding/Opdrachtbevestiging genoemde prijs geldt als een richtprijs. De voorgestelde uren binnen de Overeenkomst/Aanbieding/Opdrachtbevestiging zijn te allen tijde een inschatting. We doen er alles aan, zo ver mogelijk, om binnen deze inschatting de werkzaamheden op te leveren. Als overschrijding dreigt zal Ruimdenkers de Opdrachtgever hier tijdig over informeren. De daadwerkelijk gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

5.3 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de Overeenkomst één of meerdere Overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5.4 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op basis van nacalculatie, gebaseerd op de door Ruimdenkers besteedde uren. Deze nacalculatie zal geschieden op basis van de gebruikelijke tarieven van Ruimdenkers.

5.5 Wanneer binnen de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van modules van derde partijen, zullen eventuele kosten horende bij een update van de modules voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

5.6 De maandelijkse kosten horende bij de Overeenkomst tussen Ruimdenkers en Opdrachtgever zullen als volgt worden geactiveerd: vanaf het moment dat de server is ingericht totdat het project live geplaatst wordt, zal 50% van de maandelijkse serverkosten in rekening worden gebracht. . De maandelijkse SLA kosten zullen vanaf het moment van live-gang in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Betaling

6.1 Ruimdenkers draagt zorg voor een tijdige facturering. Ruimdenkers is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Ruimdenkers is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de Opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Ruimdenkers bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

6.3 Facturen dienen, – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen -, binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in euro’s, op een door Ruimdenkers aan te wijzen rekening.

6.4 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Ruimdenkers zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen ten minste 15% van de hoofdsom bedraagt met een minimum van €112,50 exclusief BTW.

6.5 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Ruimdenkers binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ruimdenkers schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

Artikel 7: Levering

7.1 Bij opdrachtneming zal Ruimdenkers in overleg met Opdrachtgever een oplevertermijn bepalen. Ruimdenkers zal de opgegeven levertijden naar beste vermogen nakomen. De levertermijn aangegeven binnen de Overeenkomst is op basis van beschikbaarheid. In geval van ziekte of andere escalaties zal Ruimdenkers contact opnemen met Opdrachtgever.

7.2 Deze opgegeven levertijden zijn indicatief , gelden als streefdata, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn en binden Ruimdenkers uitdrukkelijk niet. De door Ruimdenkers genoemde termijnen gaan pas in nadat Ruimdenkers alle benodigde informatie en zaken heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Opdrachtgever verschuldigde vooruitbetaling door Ruimdenkers is ontvangen. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Ruimdenkers niet in verzuim en geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Ruimdenkers.

7.3 Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal Ruimdenkers contact opnemen met de Opdrachtgever om de verdere planning te bespreken.

7.4 Ruimdenkers is, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2, niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

7.5 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, bijvoorbeeld door vertraging in beslissingen, vertraging in het vullen etc., dienen de daaruit voor Ruimdenkers voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. Daarnaast worden de vertraagde en/of niet uitgevoerde werkzaamheden door Ruimdenkers opnieuw ingepland. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen invloed op deze planning.

7.6 Bij een uitloop van twee maanden, door factoren waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, wordt vanaf dat moment maandelijks 50% van de SLA kosten in rekening gebracht. Bij een uitloop van vijf maanden, door factoren waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, wordt vanaf dat moment maandelijks 100% van de SLA kosten in rekening gebracht. Wanneer de uitloop van twee maanden, door factoren waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, van toepassing is op de ontwikkeling van een koppeling en/of maatwerk modules, wordt vanaf dat moment de afgesproken toeslag op het SLA in rekening gebracht.

7.7 Indien de uitvoering van de werkzaamheden dan wel levering van de producten op verzoek van de Opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is overeengekomen dient plaats te vinden, zijn de eventuele daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Ruimdenkers zal de specificatie van deze kosten aan de Opdrachtgever doen toekomen. Ruimdenkers is niet gehouden om mee te werken aan een dergelijk kortere termijn.

7.8 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7.9 In het geval dat is overeengekomen dat Ruimdenkers ten behoeve van Opdrachtgever niet zal hosten, zal Ruimdenkers de vervaardigde zaken/(digitale) producten, althans de website/programmatuur, op een door Opdrachtgever te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan Opdrachtgever afleveren, dan wel online beschikbaar stellen.

7.10 Na aanvaarding van de vervaardigde zaak (dat wil in het geval van een website/programmatuur zeggen, vanaf het moment dat Ruimdenkers de ‘testomgeving’ na akkoord van de Opdrachtgever overzet naar een ‘liveomgeving’) vervalt iedere mogelijkheid om te reclameren. De Opdrachtgever aanvaardt de vervaardigde zaken/(digitale) producten, althans de website/programmatuur in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt (as is, where is), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

7.11 Iedere aansprakelijkheid van Ruimdenkers en iedere rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Ruimdenkers, om welke reden dan ook, vervalt door het verloop van één jaar na oplevering zoals bedoeld in artikel 7.10.

Artikel 8: Uitbesteding, wijziging en meerwerk

8.1 Ruimdenkers is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ruimdenkers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan wel voor deze derden veroorzaakte schade.

8.2 Indien door wensen van de Opdrachtgever de hoeveelheid werkzaamheden die Ruimdenkers op basis van de Overeenkomst dient te verrichten toeneemt, is er sprake van meerwerk. Deze werkzaamheden worden door Ruimdenkers redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op de aanbieding/opdrachtbevestiging/overeenkomst beschouwd, waaronder ook een vertraging of uitloop die kan worden toegerekend aan de Opdrachtgever valt.

8.3 Indien de Opdracht een ontwerp bevat, heeft de aanbieding/opdrachtbevestiging/overeenkomst betrekking op tweemaal een herziening van het ontwerp na overleg met de Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke Opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart – als zijnde meerwerk – in rekening worden gebracht.

8.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan de vullen, dan zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.5 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de doorlooptijd van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien wijzigingen van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen (leverings)termijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.6 In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de Overeenkomst, komen de hiermee in verband staande extra kosten en eventuele schade voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Onderhoudswerkzaamheden / functioneren van vervaardigde zaken/(digitale) producten

9.1 Voor onderhoud en ondersteuning dient de Opdrachtgever altijd een SLA af te sluiten. De inhoud en de omvang van het onderhoud en ondersteuning blijkt dan uit het SLA.

9.2 In geval van onderhoud en/of updates en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de geleverde werkzaamheden door Ruimdenkers wordt getracht de overlast, zo veel als mogelijk, tot een minimum te beperken. Ruimdenkers is in voormelde gevallen nimmer op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

9.3 Onderhoudswerkzaamheden zullen vooraf aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. In noodgevallen, welke oordeel aan Ruimdenkers is overgelaten, kan dit zonder voorafgaande bekendmaking gebeuren.

9.4 Opdrachtgever zal alle door Ruimdenkers verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen.

9.5 Het onderhoud door Ruimdenkers laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

9.6 Ruimdenkers garandeert niet dat de door haar vervaardigde zaken/(digitale)producten, althans de website en programmatuur, te allen tijde foutloos en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Ruimdenkers staat er niet voor in dat deze geschikt zijn voor het feitelijk en/of beoogde gebruik. Ruimdenkers is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij een door Opdrachtgever aangewezen hosting provider van de Opdrachtgever. Ruimdenkers garandeert niet dat de vervaardigde zaken/(digitale)producten, althans de website/programmatuur goed werken in samenhang met alle soort apparatuur of niet versies van web- en internetbrowsers en andere programmatuur. Ruimdenkers is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) onbereikbaar zijn hiervan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de vervaardigde zaken/(digitale)producten, althans de website/programmatuur.

Artikel 10: Hosting

10.1 Indien is overeengekomen dat Ruimdenkers hostingdiensten zal verrichten, dan geldt het navolgende in dit artikel.

10.2 Ruimdenkers kan bij de uitvoering van de hosting gebruik maken van derden. Ruimdenkers is nimmer aansprakelijk voor eventuele door Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van de inschakeling van deze derde.

10.3 Alle hosting werkzaamheden van Ruimdenkers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.

10.4 Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Opdrachtgever een extra vergoeding in rekening brengen Overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

10.5 Ruimdenkers kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Ruimdenkers wordt hierdoor nimmer schadeplichtig.

10.6 Backups worden dagelijks gemaakt voor zover dit is overeengekomen.

10.7 Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Ruimdenkers voor alle schade als gevolg van bovenstaande.

10.8 Ruimdenkers is steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van Ruimdenkers data en/of informatie onverwijld van de systemen van Opdrachtgever verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. Ruimdenkers is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 10.7 aan Opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzetten. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitvoering van andere wettelijke en contractuele rechten door Opdrachtgever jegens Ruimdenkers. Ruimdenkers is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, op te schorten of te ontbinden, zonder jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

10.9 Van Ruimdenkers kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en klant. Opdrachtgever zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Ruimdenkers schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Artikel 11: Advies en consultancydiensten

11.1 Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Ruimdenkers afgegeven advies is steeds voor risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de adviezen baseert, evenals voor het gebruik en van de implementatie daarvan. Ruimdenkers is nimmer aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever vrijwaart Ruimdenkers van eventuele aanspraken van derden in dat kader.

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ruimdenkers is Opdrachtgever nimmer gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Ruimdenkers. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Ruimdenkers niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

Artikel 12: Beëindiging Overeenkomst

12.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd een Overeenkomst van Opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 De standaard opzegtermijn bedraagt 1 jaar, 1 kwartaal of 1 maand. Deze opzegtermijn is, in het geval de Overeenkomst kan worden opgezegd, uitdrukkelijk overeengekomen. Indien geen specifieke opzegtermijn is afgesproken, geldt standaard een opzegtermijn van 1 jaar.

12.3 Indien na sluiting van de overeenkomst, maar voordat uitvoering hieraan is gegeven en/of facturatie van werkzaamheden heeft plaatsgevonden, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen. Eventuele ontstane schade voor Ruimdenkers zoals gereserveerde tijd en gemaakte kosten, dient door de Opdrachtgever te worden vergoed. Ruimdenkers behoudt aanspraak op betaling van reeds verrichte werkzaamheden.

12.4 In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

Artikel 13: Verzuim Opdrachtgever, ontbinding en opschorting

13.1 De vorderingen van Ruimdenkers zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar en Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien; a. de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de Overeenkomst Ruimdenkers ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; c. Opdrachtgever bij het sluiten de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. indien aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend; e. indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; f. ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; g. in alle andere gevallen waarin Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; h. Opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig, aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Ruimdenkers is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met de Opdrachtgever en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen.

13.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ruimdenkers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ruimdenkers het nakomen van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

13.3 Over de tijd dat Opdrachtgever met betaling in verzuim is, is Opdrachtgever over het aan Ruimdenkers verschuldigde bedrag, rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:199a BW, verhoogd met 2%.

13.4 Nadat Opdrachtgever in verzuim is, is Ruimdenkers bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 500,00.

Artikel 14: Beperking aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Ruimdenkers, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel. Ruimdenkers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals beschreven in artikel 15; b. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld; c. Ruimdenkers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ruimdenkers is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 In geen geval is Ruimdenkers aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is gemaakt.

14.3 Ruimdenkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Ruimdenkers in, de Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

14.4 Ruimdenkers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de Opdrachtgever toegepaste toegangs- of identificatiecodes. Ruimdenkers is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

14.5 Indien de Opdrachtgever of een door hen aangewezen derde wijzigingen aanbrengt in het door Ruimdenkers geleverde, sluit Ruimdenkers iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werken en eventuele (gevolg) schade.

14.6 Ruimdenkers kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Ruimdenkers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Ruimdenkers voorgeschreven ingeschakelde derden (daaronder expliciet een door Ruimdenkers ingeschakelde hostingprovider te verstaan). Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Ruimdenkers verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek (buiten de geïmplementeerde security patches om), of de voorkoming of beperking hiervan.

14.7 Ruimdenkers is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, diefstal en/of beschadiging.

14.8 Opdrachtgever vrijwaart Ruimdenkers volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Ruimdenkers aan Opdrachtgever geleverde/vervaardigde zaken/(digitale) producten (waaronder doch niet uitsluitend websites en programmatuur te verstaan) en respectievelijk de door Ruimdenkers verrichte werkzaamheden (daaronder onder meer doch niet uitsluitend advies/consultancydiensten te verstaan), alsmede tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade als bedoeld in artikel 14.7.

14.9 Tenzij nakoming door Ruimdenkers blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Ruimdenkers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomt slechts indien Opdrachtgever Ruimdenkers onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Ruimdenkers ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Ruimdenkers in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ruimdenkers meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ruimdenkers vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn, een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

14.11 Indien Ruimdenkers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ruimdenkers per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Ruimdenkers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ruimdenkers beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Overeenkomst, althans tot het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.12 De in deze algemeen opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ruimdenkers of haar ondergeschikten.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Ruimdenkers is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ruimdenkers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ruimdenkers niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. Van overmacht aan de zijde van Ruimdenkers is onder andere sprake indien Ruimdenkers verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, werkstakingen, molest, oproer, revolutie, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in-en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet-beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), storingen in communicatieve verbinden inclusief telecommunicatie verbinden, langdurige uitval elektriciteit aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, pandemieën zoals Corona, of verhindering zoals, maar niet limitatief door ziekte, arbeidsongeschiktheid of weigering van nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van haar producten en/of diensten afhankelijk is. Alles zowel in het bedrijf van Ruimdenkers als in het bedrijf van de Opdrachtgever als in het bedrijf van de derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken.

15.2 Ruimdenkers kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ruimdenkers haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Ingeval een situatie van overmacht rust op Opdrachtgever heeft hij de plicht Ruimdenkers hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

15.4 Ruimdenkers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan aan de ontbinding en/of opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

15.5 Opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

15.6 Opschorting of ontbinding van (de uitvoering van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, althans indien men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. Dit verbod geldt niet voor Ruimdenkers indien en voor zover verstrekking van de betreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is in gevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrijft of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Ruimdenkers.

16.2 Opdrachtgever verplicht zich om verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is verstrekt of aan hem bij de uitvoering van een Overeenkomst bekend is geworden.

16.3 Ruimdenkers is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in haar dienst, indien Ruimdenkers aannemelijk kan maken dat deze schending niet door haar verhinderd had kunnen worden.

16.4 Ruimdenkers heeft toegang tot de gegevens van de Opdrachtgever en haar klanten welke zijn beschreven in de door Ruimdenkers opgestelde en aangeleverde verwerkersovereenkomst. Wanneer Opdrachtgever Ruimdenkers voorziet van meer informatie/toegang met betrekking tot persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever de verwerkersovereenkomst in acht te nemen. De verantwoordelijkheid ter zake rust uitdrukkelijk bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat een verwerking door Ruimdenkers in opdracht van Opdrachtgever in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving en geen inbreuk zal maken op enig recht van derden.

Artikel 17: Privacy en gegevensverwerking

17.1 Opdrachtgever zal Ruimdenkers desgevraagd informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

17.2 In geval van verwerking door Ruimdenkers van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens, staat Opdrachtgever ervoor in dat de verwerking niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. Opdrachtgever vrijwaart Ruimdenkers tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door Opdrachtgever van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG.

Artikel 18: Eigendomsoverdracht

18.1 Ruimdenkers behoudt zich het eigendom voor van alle door Ruimdenkers vervaardigde zaken/(digitale) producten en resultaten van verrichte werkzaamheden. Indien levering van eigendom is overeengekomen zal deze pas worden overgedragen op het moment dat Opdrachtgever aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Eigendom productiemiddelen

19.1 Alle door Ruimdenkers vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, websites, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van Ruimdenkers, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

19.2 Ruimdenkers is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de Opdrachtgever af te geven. Ruimdenkers is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Ruimdenkers en de Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Ruimdenkers zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Ruimdenkers instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Eventuele kosten voor het door Ruimdenkers bewaren van in lid 1 bedoelde zaken komen voor rekening van Opdrachtgever.

19.3 Licenties voor lettertypes welke vanuit de huisstijl van de Opdrachtgever worden gebruikt, zijn voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Eventuele bijhorende licentiekosten zijn voor de Opdrachtgever. Ruimdenkers zal Opdrachtgever op de hoogte brengen van het feit dat er betaalde fonts worden gebruikt.

Artikel 20: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

20.1 Ruimdenkers zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

20.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van Ruimdenkers dit risico dekt. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

20.3 De Opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Ruimdenkers van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze zaken onder zich te houden.

20.4 De Opdrachtgever verleent Ruimdenkers pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de Overeenkomst met Ruimdenkers door hem in de macht van Ruimdenkers worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Ruimdenkers verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 21: Intellectuele eigendom

21.1 Rapporten of documenten die zijn geleverd in verband met advies- of onderzoeksarbeid, alsmede door Ruimdenkers vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.

21.2 De intellectuele eigendomsrechten op het door Ruimdenkers vervaardigde zaken/(digitale) producten berusten bij Ruimdenkers. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht. Het intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.

21.3 De door Ruimdenkers volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Ruimdenkers bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

21.4 Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de Opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet-werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ruimdenkers vereist.

21.5 Ruimdenkers behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de Opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de Opdrachtgever niet wordt geschaad.

21.6 De Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Ruimdenkers met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

21.7 Door Ruimdenkers ontwikkelde en geïmplementeerde koppelingen en modules blijven eigendom van Ruimdenkers. Opdrachtgever krijgt slechts een gebruiksrecht. De koppelingen en modules mogen zodoende uitdrukkelijk niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruimdenkers worden overgedragen, althans worden verspreid of worden gedeeld met derden. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro). Zulks onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen en zulks onverminderd de overige rechten die de wet verleent.

Artikel 22: Overdracht van rechten en verplichtingen

22.1 Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van de Overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

22.2 Ruimdenkers is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoeding aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Artikel 23: Slotbepalingen

23.1 Ruimdenkers is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Dit omvat ook jaarlijkse indexeringen.

23.2 Ruimdenkers is te allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever bekendgemaakt en treden na veertien dagen in werking, tenzij Opdrachtgever binnen veertien dagen niet voornoemde mededing schriftelijk aan Opdrachtgever mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en de Overeenkomst opzegt. 23.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.4 Op elke rechtsverhouding tussen Ruimdenkers en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.5 Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Ruimdenkers en/of deze algemene voorwaarden, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ruimdenkers gevestigd is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

23.6 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling.

Artikel 24: Deponering van deze voorwaarden

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 21-07-2022 onder nummer 56951531

Boost je online aanwezigheid

Wij creëren krachtig op maat gemaakte oplossingen die jouw digitale kanalen versterken.

Laat jouw succesverhaal vandaag nog van start gaan en neem contact met ons op.

Wat anderen over ons zeggen

Wij vinden het super belangrijk dat onze klanten tevreden zijn!

Antwan van Erven
8 November 2021
Fijn om te werken met het team van Ruimdenkers. Ze handelen snel en door hun jaren lange ervaring zijn ze een geweldige sparringpartner!
Monique Dorst
5 November 2021
Ik ben ontzettend tevreden over de kwaliteit die Ruimdenkers levert! Het is een zeer toegankelijk bedrijf dat meedenkt en veel ideeën heeft. Erg blij met de mooie website die Pascal heeft gemaakt en de flyers die hij heeft ontwikkeld.
Boerhout Sport
4 November 2021
Sinds 2015 nemen we diensten af bij Ruimdenkers. Wat een fijn bedrijf om mee te werken. Als we wat willen veranderen aan website of webshop is dat binnen no time geregeld. Toen op een gegeven moment de server van onze webshop eruit lag (coronatijd/schaatstijd feb 2021-dus extreme drukte in de webshop) was dat binnen een half uur / 3 kwartier weer online. Geweldig, wat een snelle aktie. Ook de filmpjes die Pascal stuurt om ons digibeten op weg te helpen zijn zeer welkom. Kortom, een 10.
Bob Vellekoop
4 November 2021
Ruimdenkers heeft nu mijn tweede website gemaakt, zelfde als de eerste, ben ik hier heel erg blij mee, werkt er goed en top service
Jarl Hector
30 September 2021
Ruimdenkers translated our creative vision into a stunning, well organised and easy to maintain Wordpress website. Really happy with the result and value for money.
Michiel Ypenburg
25 Augustus 2020
Blij met de website die ruimdenkers voor mij gemaakt heeft!
Pascal Smelik
13 Februari 2020
Ruimdenkers heeft mij ondersteund bij het ontwerpen en uitvoeren van mijn website. Daarnaast staan ze altijd klaar, als ik een verandering wil hebben in de layout van mijn website en wordt vrijwel direct uitgevoerd!
Jasper Berkel
11 Februari 2020
Fijne samenwerking gehad met Pascal. Hij heeft een mooi ontwerp gemaakt voor een nieuw bedrijf van ons. Heel duidelijk en overzichtelijk aangeleverd,
Sander De Korte
10 Februari 2020
Een prettige rustige expert die een mening heeft en weet wat hij doet.